Az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenység: 

Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) a Homoktövis Ingatlanközvetítésen keresztül megvalósuló adatkezelésekre vonatkozik. A Homoktövis Ingatlanközvetítés a vele kapcsolatba lépő személyek részére ingatlanértékesítési, ingatlanközvetítési szolgáltatást (pl.: ingatlan értékesítése, bérbeadása, egyéb hasznosítása; ingatlan felkutatása vásárlás, bérlet céljára; stb.) nyújt, valamint elősegíti az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybe vételét, közvetítését (pl: hitelfelvétel, energetikai tanúsítvány, értékbecslés, szerződéskötés stb.). 

Alapelvek az adatkezelés során 

 Bevezető rendelkezések: 

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény elrendeli. 

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy – egyes speciális esetekben – ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli. 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. 

Kezelt adatok

A Homoktövis Ingatlanközvetítést üzemeltető Kaizen Kft és Kalydy Szabolcs kijelenti, hogy kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket az érintettek az ingatlanközvetítői tevékenység során önkéntesen megadnak és az adatkezeléshez hozzájárulnak és / vagy nyilvánosak, beleértve a Megbízók által átadott fotódokumentációt, melynek tartalmi megjelenítéséhez Érintett hozzájárult a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával, és amelyek tartalmát a Kaizen Kft nem vizsgálja, azok tekintetében a felelősség az Érintettet terheli. 

A Kaizen Kft és Kalydy Szabolcs a közvetítői tevékenységben közvetlenül részt vevő partnerek részére az ingatlanközvetítői tevékenység végzéséhez nyomtatványokat rendszeresít. Az ingatlanközvetítési ügylet megbízói, illetve azok a természetes és jogi személyek, vagy más szervezetek, akik az ingatlanközvetítési ügyletben részt vesznek (ingatlant tekintenek meg a Kaizen Kft és Kalydy Szabolcs közreműködésével, ingatlant vásárolnak, ingatlanuk értékesítésére megbízást adnak, stb., a továbbiakban: Érintettek), személyes adataikat, illetve az ingatlan adatait az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adják meg önkéntesen. A nyomtatvány kitöltésével és aláírásával az Érintettek hozzájárulásukat adják a megadott adataiknak a jelen szabályzatban foglalt céloknak megfelelő kezeléséhez. 

Az adatkezelés célja a Homoktövis Ingatlaniroda tevékenységének elősegítése, illetve az ezzel kapcsolatban keletkezett igények érvényesítése, követelések behajtása. 

A Homoktövis Ingatlanközvetítés által kezelt adatok megadása önkéntes, így a megadásra került személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. A jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is. 

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a Homoktövis Ingatlanközvetítésnek az Érintettel fennálló jogviszony (ingatlanközvetítői megbízás adása, ingatlan megtekintése, stb.) kezdetének napján kezdődik és kizárólag az itt meghatározott céloknak megfelelően szükséges mértékben és ideig, legfeljebb a Polgári Törvénykönyvnek az elévülésre vonatkozó szabályai szerinti időtartamig (ez az időtartam jelenleg 5 év) – illetve, ha az adatkezelés időtartamára más jogszabály ettől eltérő időtartamot határoz meg, ezen időtartam lejártáig - tart. Amennyiben az Érintett az adatkezelési hozzájárulását a jelen szabályzatnak megfelelően visszavonja, a Homoktövis Ingatlanközvetítés az Érintett személyes adatait törli, kivéve ha a visszavonási igény nem teljesíthető. 

Hírlevelek, feliratkozás:

Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Homoktövis Ingatlanközvetítés több hozzá tartozó email-címről küld azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásokat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani a további hírlevelek küldését. A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására az info@homoktovis.info e-mail címre küldött értesítéssel van mód. 

A Homoktövis Ingatlanközvetítés hírleveleivel, szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson (többek között: online vagy papíralapú regisztráció, megbízási szerződés, megtekintési nyilatkozat) alapulnak. 

Ezen adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel, az érintett részére személyre szabott hírlevél, személyre szabott automatikus ajánlatküldés. 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cím, mobiltelefonszám, vagy egyéb adat, melyet az Érintett megadott. 

Az adatkezelés időtartama: az e-mail cím törléséig vagy az engedély visszavonásáig, vagy szolgáltatás igénybevétele esetén egyéb jogszabályi rendelkezések szerint.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Homoktövis Ingatlanközvetítés és partnereire vonatkozó szabályok:

A Homoktövis Ingatlanközvetítés a szolgáltatásait saját maga és partnerei útján végzi és azi általuk nyújtott szolgáltatások összefüggőségére való tekintettel az ügyfelek azokat gyakran összekapcsolt szolgáltatásként veszik igénybe, és erre vonatkozó önkéntes nyilatkozatuk alapján történik adataik kezelése. Erre való tekintettel a Homoktövis Ingatlanközvetítés és partnerei által kezelt adataik fizikai tárolása az iroda által bérelt szerveren keresztül történik jelen szabályzatban foglalt biztonsági és kezelési szabályok betartása mellett. 

Az adatkezelők adatai:

Név: Kaizen KFt és Kalydy Szabolcs E.V.
Székhely: 1048 Budapest, Somlyói Nagy Sándor u. 31.
Telefon: +36 30 867 1699 

Budapest, 2018. május